Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de cliënten van Lunenberg advocaten verstrekken. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.
 2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de cliënt wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Opdrachten

 1. Nadat door een cliënt een opdracht is verstrekt, komt eerst dan een overeenkomst tot stand, wanneer de advocaat deze schriftelijk dan wel mondeling heeft aanvaard.
 2. De cliënt stemt ermee in dat de advocaat in overleg met de cliënt (bepaalde delen van) de opdracht laat uitvoeren door één of meer aan het kantoor verbonden advocaten en/of juridisch medewerkers onder diens verantwoordelijkheid.
 3. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.
 4. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt.
 5. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart Lunenberg advocaten tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Lunenberg advocaten ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden.
 6. De advocaat zal eerst na overleg met de cliënt derden inschakelen. De advocaat zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen, doch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van de handelwijze van voornoemde derde(n).
 7. Lunenberg advocaten zal zich inspannen het door de cliënt gewenste resultaat te bereiken, doch garandeert niet dat dit resultaat wordt bereikt.
 8. Lunenberg advocaten zal zich bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden alleen laten leiden door het belang van de cliënt. Daarbij zal de geldende regelgeving in acht worden genomen, waaronder de gedragsregels voor advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.
 9. De cliënt verleent aan Lunenberg advocaten toestemming voor het registreren en verwerken van persoonsgegevens.
 10. De cliënt zal aan Lunenberg advocaten steeds tijdig en volledig de informatie verstrekken die relevant is voor de correcte uitvoering van de verleende opdracht. De cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. De cliënt zal Lunenberg advocaten van alle gebeurtenissen en omstandigheden op de hoogte stellen die voor een goede uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. Dit geldt tevens voor gebeurtenissen en omstandigheden die pas na de aanvang van de werkzaamheden bekend worden.
 11. Lunenberg advocaten is op grond van wettelijke bepalingen verplicht om, in bepaalde gevallen en bij de uitvoering van de opdracht, verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties onverwijld te melden aan de daarvoor bij wet aangewezen instantie. Lunenberg advocaten is bovendien wettelijk verplicht tot geheimhouding van deze melding. Lunenberg advocaten is nimmer aansprakelijk voor de nadelige gevolgen van een dergelijke door Lunenberg advocaten gedane melding, ook niet indien de melding achteraf ongegrond blijkt te zijn, tenzij de cliënt aantoont dat het doen van de melding in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was. De cliënt vrijwaart Lunenberg advocaten tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit de toepassing door Lunenberg advocaten van de betreffende bepalingen.

Declaratie/honorarium en kosten

 1. Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt aan Lunenberg advocaten honorarium, vermeerderd met kantoorkosten en BTW, verschuldigd. Onder kantoorkosten worden verstaan de niet te specificeren kantoorkosten, zoals porti, telefoon, telefax, fotokopieën, etc. Deze kantoorkosten worden forfaitair vastgesteld op 6% van het honorarium.
 2. Daarnaast komen eventuele verschotten voor rekening van de cliënt. Onder verschotten worden verstaan kosten, zoals vastrecht (griffierecht), deurwaarderskosten en dergelijke.
 3. Tenzij anders overeengekomen, wordt het aan Lunenberg advocaten toekomende honorarium berekend op basis van de ten kantore vastgestelde uurtarieven.
 4. Lunenberg advocaten is gerechtigd voornoemde uurtarieven jaarlijks op 1 januari te wijzigen.
 5. Ten aanzien van het honorarium is Lunenberg advocaten gerechtigd een voorschot in rekening te brengen. Dit voorschot zal bij tussentijdse declaraties dan wel bij de einddeclaratie worden verrekend.
 6. Als geen voorschot in rekening is gebracht, zal het honorarium regelmatig, in beginsel tweewekelijks, tussentijds worden gedeclareerd.

Betaling

 1. Betaling van de declaratie dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 7 dagen na declaratiedatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.
 2. De kosten verbonden aan de betaling komen voor rekening van de cliënt.
 3. Betaling van de cliënt houdt erkenning van de verschuldigdheid van de declaratie(s) in.
 4. Indien Lunenberg advocaten, zelf dan wel door middel van derden, invorderingsmaatregelen neemt tegen de cliënt, dan komen de kosten hiervan voor rekening van de cliënt.
 5. De ontvangen gelden strekken eerst in mindering op de onder 23 bedoelde kosten, vervolgens op de verschenen rente en ten slotte op de hoofdsom.
 6. Indien de cliënt in verzuim is met de betaling van de declaratie(s) heeft Lunenberg advocaten naast de onder 23 genoemde invorderingsmogelijkheden het recht om haar werkzaamheden ten behoeve van de cliënt op te schorten. De betrokken advocaat is slechts dan bevoegd gebruik te maken van dit opschortingrecht, nadat de cliënt daarvan van tevoren op de hoogte is gesteld en de cliënt nog een korte termijn is geboden alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Lunenberg advocaten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, die de cliënt lijdt als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden zoals hier bedoeld.

Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Lunenberg advocaten en haar werknemers is steeds beperkt tot het bedrag of bedragen waarop de door Lunenberg advocaten gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekering toepasselijke eigen risico.
 2. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Lunenberg advocaten in de betreffende zaak in het betreffende jaar in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 20.000,– en jegens derden beperkt tot € 5.000,–.

Derdengelden

 1. Gelden die Lunenberg advocaten ten behoeve van de cliënt onder zich houdt, worden geplaatst op een bankrekening van de Stichting Derdengelden Lunenberg advocaten. Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de rekening, wordt over derdengelden als hier bedoeld geen rente vergoed.

Archivering

 1. Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek aan de cliënt verstrekt. Het dossier wordt gedurende de wettelijke termijn van vijf (5) jaren na beëindiging van de zaak bewaard en staat, tegen vergoeding van de door Lunenberg advocaten werkelijk te maken kosten teneinde het dossier uit het archief te lichten, ter beschikking van de cliënt. Administratieve gegevens (de financiële administratie van Lunenberg advocaten advocaten) worden zeven jaar bewaard.Klachten- en geschillenregeling1. Lunenberg advocaten zal bij haar dienstverlening steeds de op de dienstverlening toepasselijke beroepsregels naleven en de zorg betrachten die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht.
 2. Lunenberg advocaten neemt deel aan de klachten- en geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming of uitvoering van een opdracht, inclusief declaratiegeschillen, zullen worden beslecht conform het Reglement Geschillencommissie. Door het aangaan van een overeenkomst met Lunenberg advocaten aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van de klachten- en geschillenregeling Advocatuur.
 3. Alvorens de klacht kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie, dient de klacht in een klachtprocedure bij Lunenberg advocaten te worden behandeld, waarbij voorts met de opdrachtgever zal worden besproken hoe de klacht zal worden afgehandeld.
 4. De opdrachtgever dient zijn klacht aan Lunenberg advocaten voor te leggen binnen dertig dagen na het moment waarop hij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven.
 5. Lunenberg advocaten zal binnen vier weken na binnenkomst van de klacht een oplossing schriftelijk aan de opdrachtgever uiteenzetten. Indien de klacht binnen de gestelde termijn niet of niet naar tevredenheid is opgelost, dan kan de opdrachtgever zijn klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.
 6. De opdrachtgever kan zijn klacht uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van Lunenberg advocaten voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Daarna vervalt deze mogelijkheid.
 7. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie bevoegd te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van € 10.000,–.
 8. Lunenberg advocaten kan onbetaalde declaraties voorleggen aan de Geschillencommissie.9. De Geschillencommissie Advocatuur is gevestigd te (2591 XR) ’s-Gravenhage aan de Bordewijklaan 46 (postadres: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag) en bereikbaar op telefoonnummer 070-3105310 en faxnummer 070-3658814.10. De rechter van de rechtbank Gelderland, zittingsplaats Zutphen is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen tussen de cliënt en Lunenberg advocaten kennis te nemen, met dien verstande dat Lunenberg advocaten bevoegd blijft om de cliënt in rechte aan te spreken voor een rechter die zonder deze bepaling bevoegd zou zijn.

Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op de overeenkomst van opdracht tussen Lunenberg advocaten en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden prevaleert steeds boven een anderstalige versie daarvan.